TOIMINTASUUNNITELMA 2018

Espoon seudun Lastentarhanopettajat ry:n toimialue on Kauniainen, Kirkkonummi ja Espoo. Yhdistys yhdistää lastentarhanopettajatutkinnon, kasvatustieteiden kandidaatti- tai maisteritutkinnon tai näitä vastaavan ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt, jotka ovat kelpoisia toimimaan lastentarhanopettajan tehtävissä. Lastentarhanopettajaliiton paikallisena perusyksikkönä se valvoo jäsentensä taloudellisia, sosiaalisia, ammatillisia, koulutuksellisia ja oikeudellisia etuja sekä toimii jäsentensä paikallisena yhdistyksenä.

JÄSENISTÖ

Yhdistyksen jäsenmäärän kasvattaminen on yhdistyksen jatkuva tavoite.Yhteysopettajakartoitus on säännöllistä. Tavoitteena on saada jokaiseen päiväkotiin yhteysopettaja. Yhteysopettajakartoituksen piirissä ovat kaikki kunnalliset ja yksityiset päiväkodit sekä koulujen esiopettajat. Päiväkotien yhteysopettajille järjestetään koulutusta alkuvuodesta. Yhteysopettajien tehtävä on rekrytoida uusia jäseniä ja toimia lähikontaktina kentällä. Yhdistyksen jäseniä aktivoidaan osallistumaan yhdistyksen toimintaan ja tapahtumiin aktiivisen ja säännöllisen viestinnän kautta.

EDUNVALVONTA

Jäsenten työolosuhteita seurataan ja niihin vaikutetaan paikallisesti tekemällä yhteistyötä luottamusmiesten kanssa. Luottamusmiehet ja hallitus tapaavat säännöllisesti. Yhteistyötä tehdään myös työsuojeluvaltuutettujen ja työnantajan kanssa joka kunnassa. Yhdistyksen edustajia on sekä Lastentarhanopettajaliiton että OAJ:n toimielimissä. Yhdistys vaikuttaa myös edustajiensa kautta lastentarhanopettajien edunvalvontaan.

Jäsenistöä tiedotetaan ajankohtaisista varhaiskasvatuksen ja edunvalvonnan asioista sosiaalisessa mediassa, sähköpostitse sekä jäsentiedotteiden välityksellä. Yhdistys käy keskustelua
jäsenistön kanssa jäsenilloissa sekä sosiaalisessa mediassa. Jäseniltoja järjestetään yhteistyössä
luottamusmiesten ja paikallis- sekä alueyhdistysten kanssa.


VIESTINTÄ

Sujuva tiedonkulku yhdistyksen ja jäsenten välillä on tärkeää. Sosiaalisen median käyttöä lisätäänaktiivisesti jäsenten ja hallituksen välisessä vuorovaikutuksessa. Sähköpostirinkejä käytetään tiedottamisessa edelleen, jonka vuoksi yhteysopettajan saaminen joka taloon, jossa on yksikin elyläinen, on tärkeää. Kaikille jäsenille lähetetään jäsentiedote sähköisenä kaksi kertaa vuodessa sähköpostirinkien kautta. Vuonna 2018 tehostetaan edelleen myös yhdistyksen kotisivujen käyttöä ja niitä päivitetään säännöllisesti.

Syys- ja kevätkokouskutsut ovat nähtävillä sähköisessä jäsentiedotteessa sekä yhdistyksen internet-sivuilla. Kutsut lähetetään myös sähköpostirinkien kautta.

Tiedon tulee kulkea myös yhdistyksen, paikallisyhdistysten sekä alueyhdistysten välillä. OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksen, OAJ Kirkkonummen paikallisyhdistyksen, OAJ
Pääkaupunkiseudun sekä OAJ Uusimaan alueyhdistysten aktiivitoimijat ovat
keskeisessä asemassa tiedon välittäjinä.


JÄRJESTÖTOIMINTA

Varhaiskasvatukseen vaikutetaan paikallis-, alue- ja valtakunnan tasolla. OAJ:n ja LTOL:n eri toimijoiden kautta tulevat asiat ohjaavat osaltaan yhdistyksemme toimintaa. Paikallista vaikuttamista toteutetaan yhdessä muiden yhdistysten ja luottamusmiesten kanssa, tarvittaessa kirjelmin ja kannanotoin. Teemme yhteistyötä paikallisten päättäjien ja virkamiesten kanssa vaikuttaen paikalliseen päätöksentekoon.

OAJ Pääkaupunkiseudun LTOL- jaoston toimintaan osallistutaan aktiivisesti yhdistyksen
edustajien kautta, tuoden esille paikalliset edunvalvontakysymykset.


KOULUTUS JA VIRKISTYS

Jäsenille tarjotaan koulutuksia sekä hyvinvointia edistäviä virkistystilaisuuksia. Sääntömääräisten kokousten yhteyteen voidaan järjestää virkistys- tai koulutustilaisuuksia. Näiden lisäksi voidaan vuoden aikana järjestää jäsenille jäseniltoja, koulutuksia tai tapahtumia.


TALOUS

Hallitus vastaa yhdistyksen taloudesta ja seuraa talousarvion toteutumista säännöllisesti kokouksissaan. Taloudenhoitaja esittelee taloustilanteen jokaisessa yhdistyksen hallituksen kokouksessa.

Jäsenten kouluttautumista tuetaan. Yhdistys voi tukea rahallisesti koulutuksia,
joita työnantaja ei tue ja jotka eivät johda tutkintoihin. Tukipäätökset
tehdään hallituksen harkinnan mukaan kokouksissa hakemusten perusteella.