TOIMINTASUUNNITELMA 2019


Espoon seudun Lastentarhanopettajat ry:n eli ELY:n toimialue on Kauniainen, Kirkkonummi ja Espoo. Yhdistyksen jäseniä ovat lastentarhanopettajatutkinnon, kasvatustieteiden kandidaatti- tai maisteritutkinnon tai näitä vastaavan ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt, jotka ovat kelpoisia toimimaan lastentarhanopettajan tehtävissä. Espoon seudun Lastentarhanopettajat toimii Lastentarhanopettajaliiton paikallisena yhdistyksenä. ELY valvoo jäsentensä taloudellisia, sosiaalisia, ammatillisia, koulutuksellisia ja oikeudellisia etuja.

JÄSENISTÖ
Yhdistyksen jäsenmäärän kasvattaminen on yhdistyksen jatkuva tavoite. Yhteysopettajakartoitus on säännöllistä. Tavoitteena on saada yhteysopettaja jokaiseen kunnalliseen ja yksityiseen päiväkotiin, asukaspuistoon, kerhoon ja avoimeen päiväkotiin, jossa on varhaiskasvatuksen eri tehtävissä toimivia elyläisiä. Yhteysopettajakartoituksen piirissä ovat myös laaja-alaiset varhaiskasvatuksen erityisopettajat, kieli- ja kulttuuriopettajat, koulujen esiopettajat sekä hallinnossa työskentelevät elyläiset. Päiväkotien yhteysopettajille järjestetään koulutusta. Yhteysopettajien tehtävä on rekrytoida uusia jäseniä ja toimia lähikontaktina kentällä.
Yhdistyksen jäseniä aktivoidaan osallistumaan yhdistyksen toimintaan ja tapahtumiin aktiivisen ja säännöllisen viestinnän kautta.

EDUNVALVONTA
Jäsenten työolosuhteita seurataan ja niihin vaikutetaan paikallisesti tekemällä yhteistyötä luottamusmiesten kanssa. Luottamusmiehet ja hallitus tapaavat säännöllisesti. Yhteistyötä tehdään myös työsuojeluvaltuutettujen, työnantajan sekä paikallisten päättäjien kanssa joka kunnassa. Valtakunnallisesti yhdistyksen edustajia on Lastentarhanopettajaliiton ja OAJ:n toimielimissä. Näin yhdistys vaikuttaa edustajiensa kautta myös kaikkien jäsenten edunvalvontaan.
Jäsenistöä tiedotetaan ajankohtaisista varhaiskasvatuksen ja edunvalvonnan asioista sosiaalisessa mediassa, sähköpostitse sekä jäsentiedotteiden välityksellä. Yhdistys käy keskustelua jäsenistön kanssa jäsenilloissa sekä sosiaalisessa mediassa. Jäseniltoja järjestetään yhteistyössä luottamusmiesten ja paikallis- sekä alueyhdistysten kanssa.


VIESTINTÄ
Sujuva tiedonkulku yhdistyksen ja jäsenten välillä on tärkeää. Sosiaalisen median käyttöä vahvistetaan. Sähköpostirinkejä käytetään tiedottamisessa edelleen.Yhteysopettajan saaminen joka taloon, jossa on yksikin elyläinen, on tärkeää. Kaikille jäsenille lähetetään jäsentiedote sähköisenä kaksi kertaa vuodessa sähköpostirinkien kautta. Yhdistyksen Facebook-sivuja ja kotisivuja päivitetään säännöllisesti.
Syys- ja kevätkokouskutsut ovat nähtävillä sähköisessä jäsentiedotteessa sekä yhdistyksen internet-sivuilla. Kutsut lähetetään myös sähköpostirinkien kautta.
Tiedon tulee kulkea myös yhdistyksen, paikallisyhdistysten sekä alueyhdistysten välillä. OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksen, OAJ Kirkkonummen paikallisyhdistyksen, OAJ Pääkaupunkiseudun sekä OAJ Uusimaan alueyhdistysten aktiivitoimijat ovat keskeisessä asemassa tiedon välittäjinä.

JÄRJESTÖTOIMINTA
Varhaiskasvatukseen vaikutetaan paikallis-, alue- ja valtakunnan tasolla. OAJ:n ja LTOL:n eri toimijoiden kautta tulevat asiat ohjaavat osaltaan yhdistyksemme toimintaa. Paikallista ja alueellista vaikuttamista toteutetaan yhdessä muiden yhdistysten tarvittaessa myös kirjelmin ja kannanotoin. Yhteistyö luottamusmiesten kanssa on säännöllistä.
Yhdistys osallistuu aktiivisesti edustajiensa kautta OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen ja LTOL- jaoston toimintaan. OAJ:n Uusimaan alueyhdistyksen tilaisuuksista tiedotetaan kirkkonummelaisia jäseniä. ELY:llä on edustajat OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksen sekä OAJ:n Kirkkonummen paikallisyhdistyksen hallituksissa.

KOULUTUS JA VIRKISTYS
Jäsenille järjestetään ajankohtaisia jäseniltoja, koulutuksia ja tapahtumia. Sääntömääräisten kokousten yhteyteen voidaan järjestää virkistys- tai koulutustilaisuuksia.
Yhdistys kerää palautetta jäsentilaisuuksista. Palaute huomioidaan tilaisuuksia suunniteltaessa.

TALOUS
Hallitus vastaa yhdistyksen taloudesta ja seuraa talousarvion toteutumista kokouksissaan. Taloudenhoitaja esittelee säännöllisesti taloustilanteen yhdistyksen hallituksen kokouksessa.