Toimintasuunnitelma

 
 
 
Espoon seudun Lastentarhanopettajat – Esbo regionens Barnträdgårdsläräre ry

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Espoon Seudun lastentarhanopettajat ry:n toimialue on Kauniainen, Kirkkonummi ja Espoo. Yhdstys yhdistää lastentarhanopettajatutkinnon, kasvatustieteiden kandidaattitutkinnon tai näitä vastaavan ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt, jotka ovat kelpoisia toimimaan lastentarhanopettajan tehtävissä. Lastentarhanopettajaliiton paikallisena perusyksikkönä se valvoo jäsentensä taloudellisia, sosiaalisia, ammatillisia, koulutuksellisia ja oikeudellisia etuja sekä toimii jäsentensä paikallisena yhdistyksenä.

 

Nykyisen hallituksen toinen toimintavuosi käynnistyy tammikuussa 2015 työseminaarilla. Hallitus valmistelee työseminaarissa toimintasuunnitelman 2015 toimenpideohjelmaksi.

 

JÄSENISTÖ

Yhdistyksen jäsenmäärän kasvattaminen on yhdistyksen jatkuva tavoite. Päiväkotien yhteysopettajille järjestetään koulutusta ja heidän avullaan rekrytoidaan uusia jäseniä. Sähköpostirinkivastaavat kartoittavat säännöllisesti kaikki alueensa päiväkodit tavoitteenaan saada jokaiseen päiväkotiin yhteysopettaja.

Yhdistyksen jäseniä aktivoidaan osallistumaan yhdistyksen toimintaan ja tapahtumiin.

 

EDUNVALVONTA

Jäsenten työolosuhteita seurataan ja niihin vaikutetaan tekemällä yhteistyötä luottamusmiesten kanssa. Luottamusmiehet ja hallitus tapaavat säännöllisesti. Yhteistyötä tehdään työsuojeluvaltuutettujen ja työnantajan kanssa joka kunnassa.

Jäsenistöä tiedotetaan ajankohtaisista edunvalvonta-asioista sosiaalisessa mediassa sähköpostitse sekä jäsentiedotteiden välityksellä. Yhdistys käy keskustelua jäsenistön kanssa jäsenilloissa sekä sosiaalisessa mediassa mm. facebookissa.

Jäseniltoja järjestetään yhteistyössä luottamusmiesten ja paikallis- sekä alueyhdistysten kanssa.

 

VIESTINTÄ

Sujuva tiedonkulku yhdistyksen ja jäsenten välillä on tärkeää. Sosiaalisen median käyttöä lisätään aktiivisesti jäsenten ja hallituksen välisessä vuorovaikutuksessa. Sähköpostirinkejä käytetään tiedottamisessa edelleen, jonka vuoksi yhteysopettajan saaminen joka taloon, jossa on yksikin elyläinen, on tärkeää. Kaikille jäsenille lähetetään jäsentiedote sähköisenä kaksi kertaa vuodessa.

Yhdistyksen internetsivut uudistetaan ja päivitetään. Syys- ja kevätkokouskutsut ovat nähtävillä sähköisessä jäsentiedotteessa, facebookissa sekä yhdistyksen internet-sivuilla. Kutsut lähetetään myös sähköpostirinkien kautta.

Tiedon tulee kulkea myös yhdistyksen, paikallisyhdistysten sekä alueyhdistysten välillä. OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksen, OAJ Kirkkonummen paikallisyhdistyksen, OAJ Pääkaupunkiseudun sekä OAJ Uusimaan alueyhdistysten aktiivitoimijat ovat keskeisessä asemassa tiedon välittäjinä.

 

JÄRJESTÖTOIMINTA

 Varhaiskasvatukseen vaikutetaan paikallis-, alue- ja valtakunnan tasolla. OAJ:n ja LTOL:n eri toimijoiden kautta tulevat asiat ohjaavat osaltaan yhdistyksemme toimintaa.  Paikallista vaikuttamista toteutetaan yhdessä muiden yhdistysten ja luottamusmiesten kanssa, tarvittaessa kirjelmin ja kannanotoin. Teemme yhteistyötä paikallisten päättäjien ja virkamiesten kanssa.

OAJ Pääkaupunkiseudun LTOL- jaostossa toimitaan aktiivisesti yhdistyksen edustajien kautta tuoden esille paikalliset edunvalvontakysymykset.

Osallistumme JUKOn luottamusmiesvaaleihin keväällä 2015.

 

VIRKISTYS JA KOULUTUS

Jäsenille tarjotaan koulutuksia sekä hyvinvointia edistäviä virkistystilaisuuksia. Kevät- ja syyskokousten yhteydessä voidaan järjestää virkistystoimintaa.

Jäsenten kouluttautumista tuetaan. Yhdistys voi tukea rahallisesti koulutuksia, joita työnantaja ei tue ja jotka eivät johda tutkintoihin. Tukipäätökset tehdään hallituksen kokouksissa hakemusten perusteella. Tuen saamisen ehtona on koulutuksen annin jakaminen yhdistyksen jäsenille joko kirjoittamalla aiheesta jäsentiedotteeseen tai pitämällä alustus yhdistyksen jäsenillassa.  

 

TALOUS

Hallitus vastaa yhdistyksen taloudesta ja seuraa talousarvion toteutumista säännöllisesti kokouksissaan.